Rezepte

 

Öcher Moschele

 

Das Rezept kommt von unserer Leserin Christel Leuchtenberg

 

Nüedig hat me doför:    ( för en 4 Persuene)

 

6 Ponk Moschele

en Stang Breätlouf

e Bösselche Zuppejröngs

en jrueße Morr

e deck Öölich

en zeng Pefferkooene

Schwazzbruet (wie dr Appetitt et verdrät)

 

Sue weäd et jemaht:

 

De Moschele weäde onger flüüße Wasser deftig avjeböchtelt än met e Köchemezz de övverbleäve Feäm rongsöm avkratze.

 

Ouffe Moschele weäde futtjeworpe!

 

Et Jemöß döchtig wäische än kleng maache. De Moschele met en Penk Wasser, Pefferkooene än et Jemöß een ene zämmelich platte Pottjevve än met dr Deckel jot än faaß zoudecke. Beij stärke Hetzde 5-6 Menütte kauche loße. Deä Pott weäd beij et kauche zittwillig at ens jot jeröddelt, domet de Moschele allemoele jliicherzitt mörreg sönd.

 

Moschele die beij et kauche net opjejange sönd, moß me futtwerpe!

 

De Moschele met dr Schuumläffelop 4 Zuppetellere verdejld än de Bröih vörsechtig drövver jejauße.

Jedder Zuppeteller weäd dann met ene zweijde zoujedeckt än op dr Dösch jebraht.

 

Dobeij vövt et lecker Öcher-Schwazzbruet, schön deck met jou Botter bestreiche.

 

Merkt Üch: Rechtige Moschele-eißer bruuche jeä Besteck. De eschde Moschele-Schal es Besteck än Läffel.   

 

 

Lot et Üch schmaache.

 

Die Übersetzung ins Hochdeutsche erfolgt in Kürze!